Vitamini i minerali u fokusu – nauka i strategija
za optimalno zdravlje

Datum

23. novembar 2024.

Broj časova

6 časova

Cena seminara

50 EUR + PDVSeminar je akreditovala Stomatološka komora i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.
Seminar nosi 4 poena za učesnike.

Opis kursa

Stručni seminar “Vitamini i minerali u fokusu – nauka i strategija za optimalno zdravlje” predstavlja revolucionaran pristup u edukaciji o ulozi i značaju vitamina i minerala u održavanju zdravlja i prevenciji bolesti. Namenjen je zdravstvenim profesionalcima, kao i svima zainteresovanima za produbljivanje znanja u oblasti nutricionizma. Ovaj kurs spaja akademski kritički pristup i savremene naučne stavove sa preporukama za praktičnu primenu, nudeći sveobuhvatan pogled na savremena znanja o mikronutricijensima.

Prvi segment seminara koncentriše se na temeljno podsećanje učesnika na ulogu vitamina i minerala, njihove ključne karakteristike i izvore. U tom smislu, kroz ilustrovane primere iz istorije i savremenog doba, seminar će upoznati učesnike sa fiziološkom ulogom svakog mikronutricijensa posebno, kao i sa posledicama njihovog deficita, bez nepotrebnog osvrtanja na opšta mesta i detalje koji su lako dostupni na internetu.

Drugi segment seminara je posvećen kritičkom razmatranju trenutnih trendova u nutricionizmu, sa posebnim fokusom na ulogu mikronutricijenasa u održavanju zdravlja ljudi koji se podvrgavaju određenim dijetetskim režimima. Učesnici će biti podstaknuti da analiziraju kako se vitamini i minerali prezentuju u popularnim dijetama i marketinškim strategijama, i kako da razlikuju naučno utemeljene informacije od marketinških hiperbola. Seminar će takođe adresirati kako laička shvatanja o mikronutricijensima mogu uticati na percepciju javnosti i odluke o ishrani.

Treći deo kursa fokusira se na praktičnu primenu znanja u svakodnevnom savetovanju i planiranju ishrane. Učesnici će biti obučeni kako da efikasno koriste alate veštačke inteligencije za praćenje najnovijih naučnih istraživanja i trendova u nutricionizmu. Kroz interaktivne radionice i studije slučaja, učesnici će biti upoznati sa savremenim saznanjima o suplementaciji vitamina i minerala, kao i sa tim kako da te informacije integrišu u praktične preporuke za svoje pacijente ili klijente.

Četvrti segment seminara bavi se veštinama potrebnim za tumačenje nutritivnih deklaracija, sa posebnim naglaskom na mikronutricijense. Ovaj deo kursa je ključan za razumevanje kako pročitati i analizirati informacije o sadržaju vitamina i minerala na pakovanjima hrane i suplemenata, omogućavajući učesnicima da donesu informisane odluke o ishrani i suplementaciji.

Na kraju, seminar završava sa naglaskom na značaju mikronutricijenasa u prevenciji bolesti. Razmatrajući studije slučaja i naučne dokaze, učesnici će razviti dublje razumevanje kako adekvatan unos mikronutricijenasa može doprineti opštem zdravlju i prevenciji različitih zdravstvenih stanja. Seminar cilja da osnaži zdravstvene radnike da postanu proaktivni zagovornici zdrave ishrane, ističući njihovu ulogu kao autoriteta i izvora informacija za pacijente i javnost. Imajući to u vidu, može se zaključiti da seminar “Vitamini i minerali u fokusu – nauka i strategija za optimalno zdravlje” predstavlja ne samo edukativnu priliku, već i platformu za promociju zdravijeg načina života kroz bolje razumevanje i primenu znanja o mikronutricijensima.Top of Form

Koji su edukativni ciljevi programa?

1. Razumevanje toksina i zagađujućih materija u ishrani: Učesnici će se upoznati sa širokim spektrom toksina u ljudskoj ishrani, uključujući pesticide, aflatoksin i druge mikotoksine, akrilamid, benzopiren, prirodno prisutne toksine, teške metale, transmasti, beskalorijske zaslađivače, kao i perzistentne organske polutante. Cilj je sticanje znanja o njihovim izvorima, prisustvu u hrani i potencijalnim zdravstvenim rizicima.
2. Analiza uticaja na zdravlje i rizici uzimanja suplemenata: Učesnici će biti upoznati sa tim kako danas nedovoljno regulisani suplementi mogu negativno uticati na zdravlje, uključujući i potencijalno povećanje rizika od kancerogenih bolesti. Diskusija će se fokusirati i na suplemente koji mogu biti korisni za funkcionisanje imunološkog sistema u određenim situacijama.
3. Prevencija i strategije ishrane: Seminar će se usmeriti na razvoj strategija za izbor hrane i prehrambenih navika koje mogu smanjiti izloženost štetnim toksinima i rizičnim suplementima, te minimizirati rizik od kancerogenih i drugih hroničnih, masovnih bolesti. Pored toga, biće razmotrene metode pripreme hrane koje smanjuju prisustvo toksina.
4. Usvajanje strategija za jačanje imuniteta kroz ishranu: Učesnici će naučiti kako usvojiti efikasne strategije ishrane koje doprinose jačanju imuniteta, uključujući izbor namirnica i suplemenata koji mogu pozitivno uticati na imunološki sistem.
5. Praktične veštine i preporuke za zdraviji način života: Cilj je osposobljavanje učesnika za identifikaciju rizičnih namirnica i proizvoda, kao i razvijanje veština za svestan izbor zdravih opcija u svakodnevnoj kupovini i pripremi hrane, u cilju smanjenja izloženosti štetnim materijama u hrani i suplementima.

Koja znanja će steći učesnici?

1. Seminar će pružiti detaljan uvid u prisustvo i karakteristike toksina u prehrambenim proizvodima. Fokus će biti na sveobuhvatnom pregledu najčešćih toksina u ljudskoj ishrani, uključujući pesticide i akrilamid, kao i njihovim izvorima i mehanizmima delovanja na ljudsko zdravlje. Ovaj deo će omogućiti učesnicima da razumeju složenost problematike toksina u savremenom prehrambenom lancu.
2. Analitička sesija seminara će se koncentrisati na kritičko sagledavanje tržišta suplemenata, istražujući kako nedovoljno regulisani proizvodi mogu uticati na zdravlje korisnika. Biće predstavljene i naučne studije koje ilustruju potencijalne zdravstvene rizike i koristi upotrebe određenih suplemenata, uz poseban naglasak na povezanost sa kancerogenim oboljenjima.
3. U delu posvećenom prevenciji, učesnici će se upoznati sa strategijama izbora i pripreme hrane koje doprinose smanjenju izloženosti toksinima. Ovaj segment će obuhvatiti praktične preporuke i smernice, zasnovane na najnovijim istraživanjima, koje će učesnicima omogućiti da unaprede svoje prehrambene navike u skladu sa principima zdravog života.
4. Predavanje o jačanju imuniteta kroz ishranu obuhvataće naučno potkrepljene informacije o tome kako odabrane namirnice i suplementi mogu doprineti boljem funkcionisanju imunološkog sistema. Učesnici će naučiti da balansiraju između nutritivnih potreba i potencijalnih rizika, usmeravajući se na izbor namirnica koje su ključne za očuvanje i unapređenje imuniteta.
5. Poslednji segment seminara posvetiće se razvoju praktičnih veština za prepoznavanje rizičnih namirnica i proizvoda u svakodnevnoj kupovini. Učesnici će biti obučeni da pravilno interpretiraju informacije o hrani i donose informisane odluke koje doprinose zdravijem načinu života, smanjujući time izloženost štetnim materijama u hrani i suplementima.

Koje veštine će steći učesnici?

1. Učesnici će razviti sposobnost da kritički analiziraju sastav i kvalitet prehrambenih proizvoda, učeći kako da identifikuju potencijalno štetne sastojke poput toksina i nedovoljno regulisanih suplemenata. Ova veština će im omogućiti da donose informisane odluke prilikom kupovine hrane.
2. Seminar će obučiti učesnike kako da tumače i primenjuju naučna istraživanja i studije u kontekstu svakodnevne ishrane. Ovo uključuje sposobnost razlikovanja pouzdanih izvora informacija od neproverenih tvrdnji, posebno kada je reč o zdravstvenim benefitima ili rizicima koje nose određene namirnice i suplementi.
3. Učesnici će steći veštine planiranja i sprovođenja zdravih navika u ishrani. Naučiće kako da kreiraju balansirane obroke koji umanjuju izloženost toksinima, uz istovremeno održavanje nutritivnog kvaliteta i ukusa hrane.
4. Seminar će pružiti učesnicima znanje potrebno za identifikaciju i izbegavanje potencijalno štetnih suplemenata. Biće obučeni kako da razumeju nutricionističke deklaracije, prepoznaju rizične sastojke i procene neophodnost upotrebe suplemenata u kontekstu celokupne ishrane.
5. Učesnici će naučiti različite metode i tehnike pripreme hrane koje pomažu u smanjenju prisustva toksina. To uključuje izbor načina kuvanja, obradu namirnica i kombinovanje sastojaka na način koji povećava nutritivnu vrednost obroka, uz istovremeno minimiziranje potencijalno štetnih efekata.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.

IAO akreditacija

Ovaj kurs je međunarodno akreditovan od strane International Accreditation Organization (IAO). LINK akreditacije.