Profil instruktora: prof. dr Nataša Kilibarda

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  nkilibarda@centerwin.com

Pozicija:  Vanredni profesor na Univerzitetu Singidunum

 

Biografija predavača

Prof. dr Nataša Kilibarda diplomirala je na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je 2006. godine, a doktorsku disertaciju iz oblasti Higijene i tehnologije hrane odbranila je 2010. godine na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Završila je Specijalističke akademske studije, 2016. godine, iz oblasti Mikrobiologije hrane na istom fakultetu. Od 2017. godine zaposlena je na Univerzitetu Singidunum, gde izvodi nastavu na predmetima Bezbednosti hrane i Osnove tehnologije hrane. Autor je i koautor značajnog broja naučnih i stručnih radova iz oblasti higijene hrane, kao i sistema upravljanja kvalitetom. Nataša Kilibarda, ima bogato radno i istraživačko iskustvo u oblasti biotehnologije i mikrobiologije hrane, a takođe i višegodišnje iskustvo u sistemima upravljanja kvalitetom. Njena oblast rada i istraživanja su opasnosti u hrani koje utiču štetno na zdravlje ljudi, metode kojima se one utvrđuju i kvantifikuju u hrani, kao i promocija koncepta „Jednog zdravlja“.