Škola hemije

Početak obuke

od 11. septembra 2023.
do 24. septembra 2023.

Broj časova

svaki dan osim nedelje
od 9 do 13 časova

Cena obuke

230 EUR + PDV
(moguće plaćanje u 2 rate)

Cilj i namena obuke

Hemija Vam je ‘bauk’? Smatrate da imate slabo predznanje iz srednje škole? Ne znate kako da se izborite sa brojnim kursevima različitih hemija tokom predstojećih studija? Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji žele da steknu dobre osnove iz hemije (kako opšte i neorganske, tako i organske), a ponajpre onima koji se pripremaju za studije farmacije i srodnih fakulteta u kojima ima mnogo hemije.

Sadržaj obuke

Hemija, kao prirodna nauka koja proučava znanja i zakone o supstancama kao i pojave i procese u materijalnom svetu, će se kroz ovaj kurs približiti polaznicima kojima je potrebno bolje razumevanje hemijskih zakona koji vladaju u živom i neživom svetu. Svet hemije sa kojim ste se već upoznali u srednjoj školi obradiće se kroz sledeće celine koje čine osnov za dalje razumevanje hemije:

 • Supstance-pojam i vrste. Elementi, jedinjenja, smeše
 • Struktura atoma. Hemijska veza
 • Disperzni sistemi
 • Hemijske reakcije-stehiometrijska izračunavanja na osnovu hemijskih reakcija
 • Kiseline, baze, soli
 • Oksidoredukcije
 • Neorganske supstance u živoj i neživoj prirodi
 • Periodični zakon i fizičko-hemijska svojstva supstanci-elemenata, oksida, hidroksida
 • Periodičnost hemijskih reakcija kiselona, baza, soli, puferi, oksido-redukcioni trend promene
 • Naponski niz metala
 • Elementi po grupama Periodnog sistema: s-, p- i d- bloka
 • Kompleksi. Nemetali i metaloidi
 • Voda i njene osobine. Neorganske supstance u životnoj sredini i farmaciji
 • Uvod u organsku hemiju: hibridizacija, rezonancija, klasifikacija org. jedinjenja
 • Kako učiti organsku hemiju? Nomenklatura organskih jedinjenja
 • Vrste formula i vrste izomerija organskih jedinjenja
 • Karakteristične reakcije u organskoj hemiji: supstitucija, adicija, eliminacija, polimerizacija
 • Ugljovodonici: opšte osobine, homologi niz. Alkani, alkeni, alkini
 • Benzen i aromatična jedinjenja
 • Alkoholi, aldehidi i ketoni: iz čega se dobijaju i kako hemijski reaguju?
 • Karboksilne kiseline, njihovi derivati i supstituenti
 • Organska jedinjenja sa azotom: amini i nitrojedinjenja
 • Hemija prirodnih proizvoda: ugljeni hidrati, proteini, lipidi, nukleinske kiseline
 • Prostorni raspored atoma u org. jedinjenjima: konfiguracija i konformacija
 • Osnovi biohemije: šta je katabolizam, a šta anabolizam? Primeri procesa u jednom i drugom
 

Realizacija obuke

Obuka se izvodi se u 24 radna dana (4 nedelje x 6 radnih dana) po 4 časa dnevno, a podeljena je u dva bloka: prvih 12 x 4 časa obrađuju opštu i neorgansku hemiju, drugih 12 x 4 časa obrađuju organsku hemiju i hemiju prirodnih proizvoda. 

Svakog dana osim nedelje u periodu od 9 do 13 časova.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.