Savremeni način života i hronične bolesti

Datum

21. april 2024.

Broj časova

5 časova

Cena seminara

50 EUR + PDVSeminar je akreditovala Stomatološka komora i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.
Seminar nosi 4 poena za učesnike.

Opis kursa

Seminar “Savremeni način života i hronične bolesti” predstavlja inovativnu platformu za usavršavanje zdravstvenih profesionalaca, fokusirajući se na sveprisutnu interakciju između savremenog života i razvoja hroničnih bolesti. Kroz interdisciplinarni pristup, ovaj seminar pruža dubinsku analizu kako promene u životnom stilu kroz istoriju, posebno u ishrani i fizičkoj aktivnosti, utiču na zdravlje ljudi.

Sa naglaskom na istorijski kontekst, polaznici će biti upoznati sa evolucijom ljudskog tela i kako su se uslovi životne sredine, koji su ga oblikovali tokom miliona godina, dramatično promenili u modernom dobu. Seminar će istražiti kako su ove promene dovele do povećanja hroničnih bolesti, kao što su srčana oboljenja, dijabetes i razne vrste malignih bolesti.

Seminar takođe naglašava značaj razumevanja manjkavosti savremenog načina života. Istraživanja su pokazala da faktori poput povećane izloženosti hemijskim materijama, endokrinim disruptorima, nedovoljne fizičke aktivnosti, poremećaja sna i stresa, imaju značajan uticaj na razvoj hroničnih bolesti. Kroz predavanja i interaktivne sesije, polaznici će biti osposobljeni da identifikuju ove rizike i razvijaju strategije za njihovo smanjenje.

Osim toga, seminar se fokusira na važnost efikasnog komuniciranja i savetovanja pacijenata. Zdravstveni profesionalci će steći veštine potrebne za prevođenje složenih medicinskih informacija u praktične savete. Biće osnaženi da preuzmu proaktivnu ulogu u edukaciji pacijenata o promeni životnih navika, uključujući ishranu i fizičku aktivnost, kao ključnih faktora u prevenciji hroničnih bolesti.

Jedan od ključnih ciljeva seminara je prebacivanje odgovornosti za zdravstvene preporuke iz ruku influensera u ruke stručnog medicinskog kadra. Kroz analizu najčešćih grešaka u savremenim preporukama za zdrav život, polaznici će naučiti kako da razviju osnovane i naučno potkrepljene savete.

Na kraju, seminar donosi najnovije naučne nalaze o uticaju faktora životne sredine na zdravlje. Istraživanja o hemijskim materijama, endokrinim disruptorima, sna i stresa, i njihov uticaj na ljudski organizam biće temeljno obrađena. Polaznici će biti upućeni u najnovije metode za dijagnostikovanje, upravljanje i prevenciju hroničnih masovnih nezaraznih bolesti.

“Seminar ‘Savremeni način života i hronične bolesti'” je osmišljen da zdravstvenim profesionalcima pruži ne samo teorijsko znanje, već i praktične veštine neophodne za suočavanje sa izazovima savremenog doba. Njegov cilj je da osnaži profesionalce da preuzmu vodeću ulogu u promociji zdravlja i prevenciji, čime se doprinosi boljitku društva u celini.

Koji su edukativni ciljevi programa?

 1. Upoznavanje sa uslovima žvotne sredine kroz istoriju: Cilj je osnažiti polaznike da razumeju kako su se uslovi životne sredine, koji su oblikovali ljudsko telo tokom miliona godina, razlikovali od savremenih uslova.
 2. Razumevanje manjkavosti savremenog načina života: Polaznici će biti upoznati sa nedostacima savremenog načina života, posebno u pogledu ishrane, fizičke aktivnosti i životnih navika, sa ciljem da im bude u potpunosti jasno kako savremeni način života doprinosi razvoju hroničnih bolesti.
 3. Osnaživanje za savetovanje o prevenciji: Seminar će osnažiti polaznike da efikasno savetuju svoje pacijente o prevenciji, promeni ishrane i životnih navika.
 4. Kritički pregled preporuka za zdrav život: Polaznici će se upoznati sa najčešćim greškama u preporukama i savetima za zdrav život. Cilj je prebaciti odgovornost za izdavanje preporuka iz ruku influensera u ruke stručnog medicinskog kadra.
 5. Praćenje naučnih nalaza o faktorima životne sredine i zdravlja: Seminar će upoznati polaznike sa najnovijim naučnim nalazima o uticaju faktora životne sredine, hemijskih materija, endokrinih disruptora, sna i stresa na ljudski organizam. Ovo znanje će pomoći polaznicima da bolje razumeju hronične masovne nezarazne bolesti i mogućnosti njihovog odlaganja i prevencije.

Koja znanja će steći učesnici?

 1. Razumevanje istorije ishrane: Polaznici će naučiti o evoluciji ljudske ishrane, uključujući razlike između praistorijske ishrane (paleodijeta) i savremenih ishranih navika. Oni će biti upoznati sa uticajem ovih promena na zdravlje i razvoj hroničnih bolesti.
 2. Analiza životnih uslova kroz vreme: Seminar će omogućiti učesnicima da razbiju predrasude o životu i zdravlju u prošlosti u odnosu na savremeni život. Biće osposobljeni da kritički analiziraju kako su se promenili životni uslovi i faktori rizika za zdravlje kroz istoriju.
 3. Svest o savremenim izazovima: Polaznici će steći znanja o uticaju stresa, nedostatka fizičke aktivnosti, neadekvatnog sna, i izloženosti hemijskim materijama u okolini na zdravlje. Razumeće kako ovi faktori doprinose razvoju hroničnih bolesti u urbanim sredinama.
 4. Strategije za prevenciju i promociju zdravih navika: Seminar će osnažiti polaznike da identifikuju loše životne navike i razviju efikasne strategije za njihovu prevenciju. Naučiće kako implementirati preventivne mere i promovisati zdravije životne izbore u svakodnevnom životu.
Povezanost tehnološkog razvoja i zdravlja: Polaznici će istražiti kako tehnološki napredak, uključujući povećanu izloženost radijaciji i drugim modernim faktorima, utiče na ljudsko zdravlje. Steći će znanje o pristupima za upravljanje ovim izazovima i očuvanje zdravlja u savremenom društvu.

Koje veštine će steći učesnici?

 1. Analitičko razmišljanje u kontekstu zdravlja: Polaznici će razviti sposobnost da analitički pristupaju informacijama o zdravlju, posebno u vezi činjenica o istorijskim i savremenim uslovima života. Ovo uključuje kritičko vrednovanje istraživanja i trendova u vezi sa zdravstvenim preporukama i njihovim uticajem na zdravlje.
 2. Veštine efektivnog komuniciranja i savetovanja: Polaznici će naučiti kako da efikasno komuniciraju sa pacijentima, nudeći jasne, precizne i praktične savete. Ovo obuhvata sposobnost da se složene medicinske i zdravstvene informacije prenesu na razumljiv način.
 3. Strategije za implementaciju preventivnih mera: Seminar će osposobiti polaznike da razviju i primene efektivne strategije prevencije, uključujući promene u ishrani i životnim navikama. Oni će steći veštine potrebne za osmišljavanje i vođenje preventivnih programa.
 4. Procena i upravljanje rizicima u savremenom životu: Polaznici će steći veštine u identifikovanju i upravljanju zdravstvenim rizicima povezanim sa savremenim načinom života, uključujući uticaj hemijskih materija, stresa i urbanog okruženja.
 5. Primena naučnih nalaza u praksi: Polaznici će naučiti kako da efektivno koriste najnovija naučna otkrića u svojoj praksi, posebno u vezi sa faktorima životne sredine i njihovim uticajem na zdravlje. Ovo obuhvata sposobnost da se teorijsko znanje pretvori u praktične preporuke i terapijske pristupe.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.

IAO akreditacija

Ovaj kurs je međunarodno akreditovan od strane International Accreditation Organization (IAO). LINK akreditacije.