Ishrana i maligne bolesti

Datum

14. septembar 2024.

Broj časova

6 časova

Cena seminara

70 EUR + PDVSeminar je akreditovala Stomatološka komora i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.
Seminar nosi 4 poena za učesnike.

Opis kursa

Seminar “Ishrana i prevencija maligniteta: naučno usmeren pristup” predstavlja sveobuhvatni edukativni program koji se fokusira na ključnu ulogu ishrane u prevenciji malignih bolesti. Ovaj seminar je dizajniran da pruži učesnicima sveobuhvatno razumevanje toga kako određeni obrasci ishrane i životni stilovi mogu uticati na rizik od razvoja maligniteta. Pored toga, seminar se bavi i rasvetljavanjem kontradiktornih informacija koje su često prisutne u javnosti, posebno u vezi sa suplementacijom i alternativnim dijetetskim pristupima u tretmanu malignih bolesti.

Program seminara je strukturiran tako da učesnici mogu da steknu sveobuhvatno znanje o različitim aspektima ishrane i maligniteta. Počevši od detaljnog pregleda učestalosti raznih vrsta malignih bolesti, seminar obrađuje statističke podatke i istraživanja koja ističu značaj ishrane i životnih navika u prevenciji ovih bolesti. Osim toga, posebna pažnja se posvećuje identifikaciji specifičnih dijetetskih faktora koji mogu povećati rizik od malignih bolesti, kao što su određene vrste hrane i obrasci ishrane. Seminar pruža temeljno razumevanje mehanizma kako određene namirnice i dijetetski obrasci doprinose riziku, ali i kako se pravilnom ishranom i zdravim životnim navikama može značajno smanjiti taj rizik.

Jedan od ključnih aspekata seminara je fokus na razjašnjavanje kontradikcija i mitova koji okružuju upotrebu suplemenata. Učesnici će biti upoznati sa naučnim istraživanjima i dokazima koji se tiču efikasnosti i bezbednosti suplemenata u kontekstu prevencije maligniteta. Ovo će im pomoći da razviju sposobnost kritičkog razmišljanja i da donose informisane odluke o upotrebi suplemenata.

Seminar takođe istražuje alternativne dijetetske pristupe koji su popularni među pacijentima sa malignim bolestima. Učesnici će biti upoznati sa različitim pristupima, analizirajući njihovu naučnu podlogu i potencijalne rizike. Ova analiza ima za cilj da obezbedi učesnicima sveobuhvatno razumevanje kako alternativni pristupi mogu uticati na zdravlje pacijenata, i da im pruži alate za kritičko procenjivanje ovih praksi.

Kroz ovaj seminar, učesnici će steći ne samo teorijsko znanje, već i praktične veštine koje će moći da primene u svom profesionalnom radu, ali i u ličnom životu. Cilj seminara je da pruži učesnicima znanja i veštine koje su im potrebne da efektivno doprinesu prevenciji malignih bolesti, bilo kroz profesionalnu praksu ili kroz informisane životne izbore. Ovaj seminar predstavlja važan korak u promociji zdravog načina života i podizanju svesti o važnosti ishrane u prevenciji malignih bolesti.Top of Form

Koji su edukativni ciljevi programa?

 1. Razumevanje učestalosti i faktora rizika za pojavu raznih vrsta malignih bolesti: Učesnici će se upoznati sa statistikama i trendovima u vezi sa različitim vrstama maligniteta, kao i sa tim kako ishrana i životni stil mogu uticati na rizik od pojave bolesti.
 2. Identifikacija faktora rizika vezanih za ishranu: Seminar će detaljno razmotriti kako određeni oblici ishrane mogu doprineti razvoju malignih bolesti. Biće objašnjeno koje namirnice i dijetetski obrasci povećavaju rizik od oboljevanja.
 3. Strategije za povećanje otpornosti organizma: Učesnici će naučiti o merama prevencije, uključujući zdravu ishranu i životne navike koje mogu pomoći u smanjenju rizika od razvoja malignih bolesti.
 4. Razjašnjavanje kontradiktornih informacija o suplementaciji: Biće raspravljano o prednostima i nedostacima upotrebe dodataka ishrani u kontekstu prevencije malignih bolesti, kao i o zabludama i netačnim informacijama koje često kruže u javnosti kada je u pitanju upotreba suplemenata i njihova efikasnost.
Analiza alternativnih pristupa ishrani kod obolelih od maligniteta: Seminar će obuhvatiti pregled alternativnih dijetetskih pristupa i suplemenata koji se često preporučuju pacijentima sa malignim bolestima od strane kvazieksperata, sa posebnim osvrtom na potencijalne štetne efekte i naučno utemeljenje ovih praksi.

Koja znanja će steći učesnici?

 1. Dublje razumevanje epidemiologije maligniteta i veze sa životnim stilom: Učesnici će saznati više o tome kako faktori poput ishrane i načina života doprinose pojavi i razvoju različitih vrsta malignih bolesti. Kroz analizu aktuelnih studija i statističkih podataka, steći će razumevanje širih implikacija ovih faktora na javno zdravlje.
 2. Prepoznavanje specifičnih dijetetskih faktora koji utiču na rizik od maligniteta: Seminar će pružiti konkretne informacije o tome koje vrste namirnica i prehrambenih navika imaju tendenciju da povećaju rizik od malignih bolesti. Učesnici će naučiti kako da prepoznaju i izbegavaju potencijalno štetne izbore.
 3. Praktične strategije za jačanje otpornosti organizma: Učesnici će biti obučeni kako da primene efektivne strategije prevencije, uključujući usvajanje zdravih dijetetskih navika i životnih stilova. Ovo uključuje detaljno razumevanje kako odabrana hrana i životne navike mogu pomoći u smanjenju rizika od malignih bolesti.
 4. Razumevanje stvarne vrednosti i ograničenja suplemenata u prevenciji maligniteta: Seminar će razjasniti zablude i pružiti jasne informacije o efikasnosti i sigurnosti upotrebe različitih suplemenata u prevenciji maligniteta. Učesnici će biti informisani o stvarnim prednostima i mogućim rizicima upotrebe suplemenata.
Kritička analiza alternativnih dijetetskih pristupa kod malignih bolesti: Učesnici će biti upoznati sa različitim alternativnim dijetetskim pristupima koji su popularni među pacijentima sa malignim bolestima. Seminar će istražiti naučnu podlogu ovih pristupa, kao i potencijalne štetne efekte, pružajući učesnicima alate za kritičko razmatranje ovih praksi.

Koje veštine će steći učesnici?

 1. Analitičko razumevanje epidemioloških podataka: Učesnici će naučiti kako da analiziraju i tumače epidemiološke podatke o malignim bolestima, razumevajući složenu vezu između ishrane, životnog stila i maligniteta.
 2. Procena i planiranje ishrane za prevenciju maligniteta: Učesnici će steći sposobnost da identifikuju i ocene dijetetske faktore koji doprinose riziku od malignih bolesti, te kako da kreiraju balansirane ishrane za smanjenje tog rizika.
 3. Primena preventivnih strategija u svakodnevnom životu: Seminar će opremiti učesnike veštinama za implementaciju efektivnih preventivnih strategija u svakodnevnom životu, uključujući zdrave životne navike i izbor hrane.
 4. Kritičko vrednovanje informacija o suplementima: Učesnici će razviti sposobnost kritičkog vrednovanja informacija o suplementima, razlikujući naučno potkrepljene činjenice od mitova i marketinških tvrdnji.
Sposobnost kritičkog pregleda alternativnih dijetetskih pristupa: Učesnici će steći veštinu kritičkog sagledavanja alternativnih dijetetskih pristupa, procenjujući njihovu naučnu validnost i potencijalne rizike.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.

IAO akreditacija

Ovaj kurs je međunarodno akreditovan od strane International Accreditation Organization (IAO). LINK akreditacije.