Profil instruktora: doc. dr Valentina Bošković Marković

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  vboskovic@centerwin.com

Pozicija:  Docent na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Doc.dr Valentina Bošković Marković je diplomirala na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2010. godine, gde je završila master studije iz oblasti američke književnosti 2011. godine i doktorske studije iz oblasti sociolingvistike 2016. godine. Od 2010. godine započinje svoju profesionalnu karijeru na Univerzitetu Singidunum kao profesorka na osnovnim akademskim studijama na Poslovnom fakultetu i studijskom programu Anglistika, gde danas predaje kako na osnovnim, tako i na master studijama. Neki od predmeta na kojima predaje su: Akademsko pisanje, Sociolingvistika, Savremeni engleski jezik, Prevodjenje, Engleski jezik za posebne i akademske namene, itd. Redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim konferencijama iz oblasti jezika, sociolingvistike, primenjene lingvistike, akademskog pisanja, nastave stranog jezika i rodne ravnopravnosti. Autorka je mnogobrojnih stručnih radova iz različitih jezičkih oblasti. Govori engleski, francuski, italijanski i grčki jezik. Angažovana je kao recenzentkinja Nacionalnog akreditacionog tela Republike Srbije, a učestvovala je i u medjunarodnim projektima iz oblasti rodne ravnopravnosti. Autorka je udžbenika “Academic skills: a Guide to Academic Writing’ i monografije „Žene u jeziku: borci ili borkinje?“.