Profil instruktora: prof. dr Milica Čolović

Kontakt podaci:

Pozicija:  Vanredni profesor na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Prof. dr Milica Čolović je rođena 19.06.1984. godine u Nišu. Zvanje doktora psiholoških nauka stekla je 2015. godine sa temom: „Načini ispoljavanja krize srednjih godina, osećanje smisla života i oblici usklađivanja porodičnih i profesionalnih uloga u Srbiji“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Tokom doktorskih studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 

Od 2015. godine radi na Univerzitetu Singidunum, u zvanju Docent, a od 2022. u zvanju Vanredni profesor na polju društveno-humanističkih nauka. Angažovana je na predmetima: Psihologija, Organizaciono ponašanje, Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu i Praktična istraživanja i poslovne veštine na osnovnim studijama, odnosno Psihologija savremenog obrazovanja i Psihologija pr-(ocenjivanja) na master studijama anglistike. Autor je knjiga: Razvojna i pedagoška psihologija – sa primenom u sportu i fizičkom vaspitanju i Socijalna psihologija, kao i većeg broja poglavlja u različitim monografijama. Ima preko 60 objavljenih naučnih radova u renomiranim časopisima, zbornicima sa međunarodnih skupova i simpozijuma u zemlji i inostranstvu i 3 prikaza knjiga. 

Tokom rada na Univerzitetu Singidunum bila je uključena u realizaciju dva seminara za usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika Ministarstva prosvete Republike Srbije: „Motivisanje profesora i učenika u cilju unapređenja obrazovnog procesa u srednjim školama“ i “Metode, postupci i tehnike prevazilaženja konflikata u procesu obrazovanja”.

Sertifikovani je trener asertivnosti i emocionalne pismenosti (završene edukacije za voditelja trening grupa na Psihopolis institutu). Trenutno je na edukaciji za psihoterapeute iz KBT. Ima završene osnovne nivoe iz različitih pravaca psihoterapije i savetovanja: porodično-sistemske, transakcione, psihoanalitičke, kognitivno-bihejvioralne, geštalt, psihodrame, psihodinamskog integrativnog savetovanja i life coachinga, kao i brojne edukacije za rad sa ugroženim grupama i decom i mladima. Još neki vidovi stručnog usavršavanja koje ima su: Trening akademskih veština koji je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Mentalno zdravlje dece i mladih – savremeni tokovi i Ličnost i obrazovno-vaspitni rad u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. 

Diplomirala je 2008. godine (Departman za psihologiju) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Tokom osnovnih studija bila je stipendista Ministarstva prosvete i sporta i grada Niša. Dobila je sledeća priznanja i nagrade: (1) nagradu za najbolje studente Srbije i diplomu za ostvarene izvanredne rezultate tokom studija u okviru projekta „Investiramo u evropske vrednosti“, koju dodeljuje Eurobank EFG štedionica, 2006. godine, (2) nagradu za najboljeg diplomiranog studenta na Departmanu za psihologiju u školskoj 2007/2008 godini, koju dodeljuje Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu i (3) nagradu za najboljeg studenta četvrte godine Departmana za psihologiju, koju dodeljuje Studentski parlament Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, 2007. godine. 

Preko 10 godina volonterski je radila u Savetovalištu za studente pri Univerzitetu u Nišu (u okviru tele-apel službe i službe za organizaciju seminara, stručnih skupova i predavanja), kao i sa decom sa smetnjama u razvoju, bez roditeljskog staranja, iz udruženja samohranih majki, sa maloletnim delikventima i izuzetno nadarenom i talentovanom decom.