Profil instruktora: prof. dr Marijana Prodanović

Kontakt podaci:

Pozicija:  Vanredni profesor na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Prof. dr. Marijana Prodanović doktorirala je 2015. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je prethodno s uspehom kompletirala prvi i drugi  ciklus akademskih studija. Iste godine stiče zvanje docenta, dok 2020. godine postaje vanredni profesor. Aktivno se bavi naučnim i stručnim radom. U tim okvirima – uzela je učešće u realizaciji, ali i organizaciji više od 50 stručnih skupova, okruglih stolova, konferencija, radionica, projektnih okupljanja, takmičenja, smotri  i dr, koji su imali za cilj unapređenje nastavnih procesa, ali i poboljšanje statusa jezika u društvu i obrazovanju, sa posebnim osvrtom na status jezika struke. Uz navedeno, znanja i iskustva u oblastima interesovanja kontinuirano unapređuje kroz rad na projektima, stručno usavršavanje, kao i u neposrednoj nastavi sa studentima uz različitih krajeva sveta – kao gost na univerzitetima u Evropi. Od prvih susreta sa jezikom aktivno se bavi i prevodilačkim radom, koji dominantno adresira oblasti pravnih i ekonomskih odnosa (angažovanje u prevodilačkim agencijama, u radu advokatskih kancelarija, multinacionalnih kompanija, u pisanom i usmenom obliku, kao i u realizaciji univerzitetskih kurseva). Kao jedan od rezultata ovih, i sličnih aktivnosti, nastali su radovi, monografije i udžbenici čiji je autor (4 autorska izvora sa aktivnom primenom u nastavi, monografija, te mnoštvo naučnih i stručnih radova), a koji adresiraju aktuelne teme i pojmove iz oblasti primenjene lingvistike. Članica je Upravnog  odbora Društva za strane jezike i književnosti Srbije, recenzent Nacionalnog akreditacionog tela, te mnogih naučnih časopisa iz zemlje i inostranstva.