Pripremni online časovi za polaganje predmeta Finansijski menadžment i kontrola (2.7.)

Početak obuke

17. jun 2024.

Broj časova

10 nedelja / 10 x 2 sata

Cena obuke

490 EUR + PDV

Opis obuke

Pripremni online časovi namenjeni su vlasnicima računovodstvenih agencija, finansijskim menadžerima u kompanijama, šefovima računovodstva i zaposlenima u računovodstvu, zbog zakonske obaveze posedovanja licence (ispitni rok decembar 2023) kod Saveza RR Srbije po međunarodnoj licenci IFAC.
U prethodnom periodu  ostvaren je veoma visok procenat uspešnosti slušalaca u polaganju ispita 2.7. Finansijski menadžment i kontrola (najtežeg ispita za licencu Ovlašćeni računovođa pri Savezu RR Srbije – IFAC).

Osnovni ciljevi kursa su:

 • Priprema kandidata za polaganje ispita za nesmetano polaganje predmeta
 • Pojednostavljenje kompleksne ACCA terminologije, minimum neophodne teorije u svrhe ovladavanja tipskim zadacima koji se daju na ispitnim rokovima Saveza RRS
 • Za zaposlene u računovodstvenim poslovima ušteda u vremenu prireme (samostalno potrebno 3 meseca intenzivnog svakodnevnog rada)
 • Fokus na tipske zadatke Skripte Saveza i zadatke iz prethodnih ispitnih rokova

Realizacija obuke

Kurs se realizuje kroz 10 online uključenja, jednom nedeljno u popodnevnom terminu (od početka oktobra do ispitnog roka u decembru), po 120 min efektivnog rada po uključenju:

 • Slušaoci uključenjem najpre dobijaju uvodno (pojmovno pojašnjenje primera), potom se temeljno razlaže tipski primer iz Skripte Saveza RRS i primeri iz ranijih rokova
 • Slušaoci mogu aktivno učestvovati, tako što mogu u bilo kom trenutku postaviti pitanje u okviru teme tj. primera (zadatka) koji se radi
 • Obuku sprovodi profesor sa dugogodišnjim iskustvom u bankarskoj i finansijskoj praksi, sa prilagođenim, pedagoškim pristupom

Predmeti obuke

Format prikaza (ZADATAK (primer iz Skripte SAVEZA RRS), Vreme trajanja online uključenja, Tema iz ACCA knjige):

 1. PRIMERI II, III i XX pojam i objašnjenje ABC, obračun troškova ABC metoda – 110-120 min – ABC metoda, alokacija troškova
 2. PRIMER IV i XI Budžetsko planiranje i kontrola (sastavljanje budžeta prodaje, budžeta troškova prodatih proizvoda, izrada tabela) i Koncept ponderisane prosecne cene kapitala -120 min – Budžetiranje proizvodnje i ponderisana cena kapitala
 3. PRIMERI V, VI, VII Korišćenje budžeta u svrhu kontrole i motivisanja (priprema fiksnog i fleksibilnog budžeta), odstupanje utroška materijala u planiranju i poslovanju – 120 min – Odstupanja prva tri tipa zadataka
 4. PRIMERI VIII, IX i XXIV Odstupanje prodaje u planiranju i poslovanju, usaglašavanje odstupanja budžetskog i kontrib.rezultata, miks odstupanja – 120-130 min – Odstupanja, druga tri tipa zadataka
 5. PRIMER X i XIII Priprema izveštaja tokovi gotovine, saldo kupaca, dob. i zaliha, kompletan primer, sa tabelama i ilustracijama i primer Analiza poslovnog, finansijskog i kombinovanog leveridža sa komentarima – 120 min – Izveštaj o tokovima gotovine i zadatak Analiza leveridža
 6. PRIMER XII, XVII i XVIII Finansijska analiza na bazi datog bilansa (zadužen, tr. vred.), formule akcije, performanse za akcionare, direktore i dobavljače – 110-120 min – Finansijska analiza, analiza pokazatelja
 7. PRIMER XIV i XXI Finansijska analiza performansi likvid. i profitab., performanse za direktore (razdvajanje), kompletna fin.analiza, pokazatelji i primer sa finan.transakcijama – 110-120 min – Finansijska analiza likvidnost i isplativost transakcija
 8. PRIMER XV i XVI Isplativost ulaganja u nov proizvod, obračun poreza, novčani tokovi, diskontovanje, NSV, IRR i Isplativost nabavke mašine, projekcija novčanih tokova, period povrata – 120-130 min – Investicioni kriterijumi, diskonotovanje, analiza isplativosti
 9. PRIMER XXII i XXIII Analiza isplativosti faktoringa + analiza uvođenja popusta + analiza isplativosti reklame na ino tržištu, i primer Nivoi odlučivanja – 120 min – Isplativost uvođenja faktoringa, popusta, reklame i nivoi odlučivanja.
 10. SIMULACIJA ISPITA – zadaci iz prethodnih rokova, obnavljanje, uvežbavanje i pojašnjenja. – 120 min – Različiti tipovi zadataka iz prethodnih rokova – zadaci iz prethodnih rokova, obnavljanje, uvežbavanje i pojašnjenja. – 120 min – Različiti tipovi zadataka iz prethodnih rokova
 

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.