Stručna usavršavanja u sportu
- IV nivo - učitelj -

Datum

08. jun 2024.

Broj časova

360 časova

Cena seminara

400 EUR

UNIVERZITET SINGIDUNUM
FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU I MENADžMENT U SPORTU
(rešenje br. 000218122 2024)


Na osnovu člana članova 34. i 35. Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Sl. glasnik RS“, broj 60/20) i rešenja Ministarstva sporta Republike Srbije br. 000218122 2024, Univerzitet Singidunum, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, raspisuje:

K O N K U R S


Za upis polaznika Programa 4. nivoa stručnog osposobljavanja u obimu 360 časova, za sledeća zvanja:
I) TRENER U SPORTU:
• Sportski operativni trener – sportski učitelj (različite grane sporta),

II) INSTRUKTOR U SPORTU:
• Sportski instruktor – sportski učitelj (različite grane sporta);

III) ORGANIZATOR REKREACIJE U SPORTU:
• Sportsko rekreativni učitelj (personalni i grupni fitnes).


IV nivo stručnog osposobljavanja traje 360 sati obuke (teorijske i praktične), a uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno završen odgovarajući III nivo stručnog osposobljavanja.
Prijavljivanje kandidata vršiće se putem e-mail adrese smarkovic@singidunum.ac.rs u periodu od 21.05.2024. do 03.06.2024. Prilikom prijave popuniti Prijavni list (možete skinuti ovde).

Upis kandidata vršiće se u prostorijama Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, Beograd u periodu 04.06.2024.-07.06.2024. od 10:00-18:00.

 
Dokumentacija potrebna za upis:

1. Prijavni list – skenirani prijavni list se dostavlja prilikom prijave;
2. Lekarsko uverenje: dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za bavljanje stručnim radom u određenoj grani sporta (uverenje ne sme biti starije od mesec dana);
3. Kopija diplome o završenom prethodnom obrazovanju (minimum završeno srednje obrazovanje; original na uvid);
4. Kopija Uverenja o završenom odgovarajućem III nivou stručnog osposobljavanja (Sportski operativni trener; Sportsko rekreativni voditelj, Sportski instruktor);
5. Elektronski očitana lična karta ili Izvod iz matične knjige rođenih;
6. Potvrda o prethodnom bavljenju sportom (od kluba ili saveza).


Planirani početak nastave je 08.06.2024. Nastava će se održati u dva bloka. Prvi blok (opšti deo) održaće se u periodu 08.06.2024.-19.07.2024. Drugi blok nastave (specifični deo) održaće se u 01.09.2024.-31.10.2024. Teorijska nastava održavaće se užvo u prostorijama Univerziteta Singidunum ili online platforme za koju će Univerzitet obezbediti pristup. Praktična nastava će se obavljati u dogovoru sa nadležnim granskim savezom.

Cena Programa iznosi 400 eura u dinarskoj protiv vrednosti (svi potrebni materijali uračunati u cenu). Uplata se vrši u tri rate (instrukcije ua plaćanje ćete dobiti nakon verifikacije prijave). Prva rata (50%) uplaćuje se prilikom predaje dokumentacije, druga rata (25%) nakon završetka Opšteg dela nastave, a treća rata do okončanja Programa.

Dopunske informacije mogu se dobiti putem telefona: 064/328-88-28 ili putem e-mail adrese smarkovic@singidunum.ac.rs, prof. dr Srđan Marković – Rukovodilac stručnog osposobljavanja, svakog radnog dana, u periodu od 14:00-18:00.