Profil instruktora: doc. dr Miroslav Perić

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  mperic@centerwin.com

Pozicija:  Docent iz oblasti ručunovodstva i revizije na Univerzitetu Singidunum, direktor MP&G Consulting d.o.o. Beograd

Biografija predavača

Doc. dr Miroslav Perić je docent iz oblasti računovodstva i revizije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Profesor je i direktor MP&G Consulting d.o.o. Beograd 

Profesor aktivno učestvuje u projektima i aktivnostima vezanim za razvoj profesije računovodstva i revizije, kao što su: reforma korporativnog izveštavanja u Repulici Srbiji, usaglašavanje internih akata Komore ovlašćenih revizora sa Zakonom o reviziji, predavanja u PKS iz oblasti revizije i poreza i dr. Pored navredenog, bio je i član komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore pri Komori ovlašćenih revizora, ispitivač za polaganje ispita za internog revizora na predmetu „Izvođenje interne revizije“, pri Komori ovlašćenih revizora Srbije i ispitivač za polaganje ispita za ovlašćenog revizora na predmetu „Upravljanje rizicima i interna kontrola“, pri Komori ovlašćenih revizora.

Pored akademskog angažovanja i pre nego što je osnovao konsultantsku kuću MP&G Consulting d.o.o. Beograd, profesor Perić je bio profesionalno angažovan u vrlo značajnim privrednim entitetima u Srbiji. Na početku profesinalne karijere radio je u finansijskoj službi vojske SRJ, potom je bio rukovodilac revizije i rukovodilac  dela za korptoativne – savetodavne usluge u revizorsko – konsultantskoj kući Deloitte d.o.o. Beograd, potom je obavljao dužnost Izvršnog direktora za finansije u kompaniji Dunav osiguranje a.d.o.  Beograd. Nakon toga je imao vrlo ozbiljan izazov kao Generalni direktor MK Group d.o.o. Novi Sad, bio je i na poziciji Direktora za finansije Metro Cash&Cary d.o.o. Beograd. U nastavku karijere je obavljao dužnost Generalnog direktora interne revizije u NBS a potom je bio Finansijski direktor grupe MPC holding. U nastavku je svoje iskustvo i znanje potvrdio na poziciji Direktora savetodavnih usluga u revizorsko-konsultantskoj kući KPMG d.o.o. Beograd, a kao kruna korporativne karijere prihvatio je poziciju člana Izvršnog odbora Komercijalne banke a.d. Beograd, zadužen za poslove finansija i računovodstva.

Pored toga poseduje i stručne sertifikate kao što su: licencirani ovlašćeni revizor, ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni javni računovođa, ekspert eksterne ocene kvaliteta u skladu sa IIA standardima i posrednik u osiguranju.

Bio je član Nadzornog odbora „Komercijalne banke“ a.d. Beograd u periodu od marta 2006. do septembra 2006. godine, član Upravnog odbora dobrovoljnog penzionog fonda „Dunav penzije“a.d. u periodu od 2006. do 2008. godine, član Upravnog odbora „Kosig Dunav osiguranje“ a.d. iz Banja Luke, u periodu od 2006. do 2008. godine, predsednik Investicionog odbora kompanije Dunav siguranje a.d.o. u periodu od 2006. do 2008. godine, predsednik Skupštine akcionara Dunav Stock Broker b.d.o. Beograd, u periodu od 2007. do 2008. godine, predsednik Skupštine akcionara M & V Investments b.d.o. Beograd u periodu od 2008. do 2009. godine, član Saveta komore Ovlašćenih revizora Srbije u periodu od 2011. do decembra 2013. godine, član Nacionalne komisije za računovodstvo pri Ministarstvu finansija Vlade republike Srbije od 2012. do 2014. godine, član Instituta internih revizora Srbije od 2011. godine do 2014. godine. Predsednik Nadzornog odbora društva za upravljanje investicionim fondovima „KombankInvest“ od 2018. godine do marta 2021. godine, Član Nadzornog odbora Komercijalne Banke a.d. Banja Luka od 2018. godine do  marta 2021. godine, Predsednik ALCO Komercijalne banke a.d. Beograd od 2017. godine do marta 2021. godine i dr.